Konkurs Dzikie Lato Regulamin

Regulamin konkursu #DzikieLato :

 

1. Postanowienia.

 

a. Konkurs #DzikieLato jest organizowany na zasadach opisanych niniejszym regulaminie.

b. Organizatorem konkursu jest firma SZANTI Dariusz Staniszewski z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Szafirowa 1 80-209. NIP: 586-022-16-02.

c. Fundatorem nagród jest organizator – SZANTI Dariusz Staniszewski.

 

2. Uczestnictwo w Konkursie

 

a. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalach:

     i. www.Instagram.com

     ii. www.facebook.com

b. Uczestnikiem nie mogą być osoby współpracujące przy organizacji konkursu.

c. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w niniejszym Regulaminie zasad, a przystępując do konkursu potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w poście konkursowym, oznaczonym hasztagami #FjordNansen i #DzikieLato stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

d. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptacje opisanych w regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do przejęcia praw autorskich do zdjęci wyłonionych jako zwycięska praca danego tygodnia w zamian za nagrodę przewidzianą w regulaminie konkursu. 

f. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Za udział w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

 

 

3. Miejsce przeprowadzenia konkursu.

 

a. Konkurs przeprowadzany jest na portalu społecznościowym www.instagram.com, (Instagram), na profilu pod adresem www.instagram.com/fjordnansen (Profil)

 

4. Czas trwania Konkursu.

 

a. Konkurs rozpoczyna się 02.06.19 i trwa do 30.07.19.

b. Czas trwania konkursu podzielony jest na 8 tygodni:

i. 02.06-08.06

ii. 09.06-15.06

iii. 16.06-22.06

iv. 23.06-29.06

v. 30.06-06.07

vi. 07.07-13.07

vii. 14.07-20.07

viii. 21.07-27.07

c. Oraz 2 dodatkowe dni, 29.07.19 na przeprowadzenie głosowania  i 30.07.19 na  ogłoszenie wyników.

d. Zdjęcia do konkursu można oznaczać hasztagami #FjordNansen i #DzikieLato od 00:01 02.06.19 do 23:00 27.07.19.

 

5. Zasady prowadzenia Konkursu.

 

a. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest: 

     - Polubić profil www.facebook.com/FjordNansen oraz www.instagram.com/fjordnansen 

    - Udostępnić  na sowim profilu w serwisie Instagram zdjęcie przedstawiające ciekawą aktywność z produktem Fjord Nansen, produkt Fjord Nansen w ciekawej aranżacji lub po prostu zdjęcie z produktem Fjord Nansen.

     - Oznaczyć umieszczone zdjęcie Profilem @fjordnansnen oraz opatrzyć hasztagami #FjordNansen i #DzikieLato.

b. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość zdjęć, spełniających warunek opisany w pkt. 2.c i d, w czasie Konkursu opisanym w pkt 4.

c. Post konkursowy powinien być publiczny i aktywny przez okres nie krótszy niż do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, określonym w Czasie konkursu w pkt. 4.

d. W konkursie nie będą oceniane posty Konkursowe ze zdjęciami, które nie są oryginalnym i indywidualnym dziełem Uczestnika, naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych przepisy o ochronie danych osobowych lub naruszają dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., zawierają treści pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub inne numery kontaktowe, lub są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

 

6. Nagrody w Konkursie.

 

a. W konkursie zostanie przyznanych łącznie 11 nagród, przeznaczonych dla 8 indywidualnych Laureatów Konkursu, którzy zostali wybrani jako zwycięzcy w danym tygodniu. Oraz 3 nagrody, przyznane podczas głosowania w dniu 29.07.19  pod zdjęciami umieszczonymi na profilu FjordNansen na Instagramie, dla 3 najwyżej ocenionych zdjęć. Nagrodami w konkursie są:

i. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w danym tygodniu: Bon podarunkowy o wartości 100 zł brutto – Bon towarowy na okaziciela umożliwiający Laureatowi zapłatę ceny produktów w sklepie internetowym www.sklep.fjordnansen.pl, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych (100 złotych brutto) w wersji elektronicznej. Bon ważny jest do 30.09.19.

ii. Nagrody w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 29.07.19:

1. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca: Bona podarunkowy o wartości 600 zł oraz torba Adventure Bag 65 L

2. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: Bon podarunkowy o wartości 400 zł oraz torba Adventure Bag 30 L

3. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: Bona podarunkowy o wartości 200 zł oraz torba Adventure Bag 30 L

b. Nagrody w postaci bonów podarunkowych nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

7. Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wytypowania Laureatów.

 

a. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie profilu FjordNansen na portalu Instagram, zwana dalej Koordynatorem.

b. Kryterium wyboru Laureatów jest jakość wykonania, nieszablonowość, inwencja twórcza, oraz ciekawość nadesłanych prac.

c. Na podstawie wymienionych kryteriów oraz ocenie własnej Koordynator wyłania zwycięzcę w każdą niedzielę aktualnego tygodnia konkursu, który następnie razem ze swoją pracą zostaje zakwalifikowany do głosowania finałowego.

d. O zwycięzcach finału decyduje ilość polubień zebranych pod zdjęciami opublikowanymi 29.07.19 przez organizatora na profilu www.instagram.com/FjordNansen do godziny 23.00.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

i. Osoby, które podały nieprawdziwe dane osobowe

ii. Osoby prowadzące działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one stanowić naruszenie lub obejście zasad Regulaminu, lub naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad współżycia społecznego.

 

8. Ogłoszenie wyników

 

a. Zwycięzca poszczególnego tygodnia ogłoszony będzie w niedzielę kończącą bieżący tydzień.

b. Zwycięzcy finałowego głosowania zostaną ogłoszeni 30.07.19.

c. Publiczne ogłoszenie zwycięzców zostanie przeprowadzone na profilach społecznościowych FjordNansen w portalu Facebook oraz Instagram, w wyżej wymienione dni.

d. Wybór Laureata zostanie dodatkowo potwierdzony, po uprzednim skontaktowaniu się Laureata z Organizatorem w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników poprzez korespondencję elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z profilu Laureata na Profil Organizatora w serwisie Instagram, w której prześle swój adres e-mail, na który w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wiadomości, Organizator prześle protokół do wypełnienia przez Laureata o którym mowa w pkt. e poniżej.

e. Laureat, do którego wysłano wymienioną w pkt. d informację i powiadomiono go o zwycięstwie w Konkursie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wskazanej informacji przesyła do Organizatora drogą elektroniczną, na adres zwrotny wypełniony formularz przesłany w załączniku wiadomości od Organizatora.

 

f. Laureat może utracić prawo do Nagrody w przypadku gdy:

i. Organizator nie otrzyma w wyznaczonym terminie danych przedstawionych w pkt. Powyżej.

ii. Niedopełnienia warunków Regulaminu.

 

9. Wydanie nagród.

 

a. Wydanie nagród następuje po wypełnieniu wszelkich wymaganych formalności opisanych w tym Regulaminie.

b. Wysyłkę nagród prowadzi Organizator.

 

10. Ochrona danych osobowych.

 

a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępna na stronie www.sklep.fjordnansen.pl

b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora w wynikających z Regulaminu, a także jeśli zaistnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.

c. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: SZANTI Dariusz Staniszewski, ul. Szafirowa 1 80-209 Chwaszczyno, mail: marketing@fjordnansen.pl, telefon: 58 625 93 07.

 

11. Postanowienia końcowe.

 

a. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.fjordnansen.pl

b. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.19.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel